ශ්‍රී ලාංකීය ටැක්සි සේවාව!

ශ්‍රී ලාංකීය ටැක්සි සේවාව!

100% ශ්‍රී ලාංකිය අරමුණු මුලික කරගත් "BES TAXI" සේවයේ ප්‍රධානම අරමුණ වනුයේ රියදුරු සහ මගියාගේ තෘප්තිමත් භාවය ආරක්ෂා කිරීමයි.


English සිංහල Русский 中文 svenska தமிழ் 


About Business

CategoryVehicles, Transportation and Traveling
StatusWe are not available. Please try another business.
Popularity4,625 Visitors

ශ්‍රී ලාංකීය ටැක්සි සේවාව! - Products & Services

24 Hours Service

24 Hours Service

-

Any Vehicle

Any Vehicle

-

Lowest Rates

Lowest Rates

-

External Income

External Income

-Click more info button for the download Driver app

More Info

For the Passengers

For the Passengers

Click more info button for the download app

More Info

For the Drivers

For the Drivers

Click more info button for the download app

More Info


We are not available. Please try another business.

  More Info


ශ්‍රී ලාංකීය ටැක්සි සේවාව!
Copyright © 2013-2018 | bestaxi.bu.lk

A Member of Bu.lk™